>

 Hotărâre număr 459 din 2005-05-19 00:00:00 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia MediuluiGuvernul României
Hotărâre nr. 459 din 19/05/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 462 din 31/05/2005

privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, se reorganizează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.
   (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului exercită, în condiţiile legii, atribuţii privind planificarea strategică, monitorizarea factorilor de mediu, autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului, implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional, regional şi local, stabilite de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor prin regulamentele de organizare şi funcţionare.
   (3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are sediul în municipiul Bucureşti, aleea Lacul Morii nr. 151, sectorul 6.
   Art. 2. - (1) Agenţiile regionale şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului trec din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
   (2) Agenţiile regionale pentru protecţia mediului se reorganizează ca instituţii publice cu personalitate juridică şi structură funcţională distinctă, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, finanţate de la bugetul de stat.
   (3) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului sunt instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de servicii publice deconcentrate, finanţate de la bugetul de stat.
   (4) În structura Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se organizează şi funcţionează laboratoarele naţionale de referinţă pentru aer, deşeuri, zgomot şi vibraţii, precum şi pentru radioactivitate.

   CAPITOLUL II
  Competenţele şi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

   Art. 3. - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, ca autoritate de execuţie şi implementare a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, are următoarele funcţii:
   a) de suport tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor şi politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar şi bazate pe conceptul de dezvoltare durabilă;
   b) de implementare a legislaţiei din domeniul protecţiei mediului;
   c) de coordonare a activităţilor de implementare a strategiilor şi politicilor de mediu la nivel naţional, regional şi local;
   d) de reprezentare în domeniul protecţiei mediului în relaţiile interne şi externe, conform mandatului acordat de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor;
   e) de autoritate în autorizarea activităţilor cu impact potenţial asupra mediului şi asigurarea conformării cu prevederile legale.
   Art. 4. - (1) În realizarea funcţiilor sale, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are următoarele atribuţii principale:
   a) autorizează activităţile cu impact asupra mediului, în conformitate cu competenţele stabilite în actele de reglementare, şi coordonează acest proces la nivel naţional, regional şi local;
   b) constată neconformităţile cu actele de autorizare emise şi informează autoritatea de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului asupra acestora;
   c) adoptă măsurile legale în cazul neconformităţilor cu actele de autorizare;
   d) asigură suportul tehnic pentru elaborarea strategiilor şi politicilor în domeniul protecţiei mediului;
   e) coordonează realizarea planurilor de acţiune sectoriale şi a planului naţional de acţiune pentru protecţia mediului;
   f) colaborează şi asigură suportul tehnic pentru elaborarea proiectelor actelor de reglementare specifice promovate de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului;
   g) asigură funcţionarea laboratoarelor naţionale de referinţă pentru aer, deşeuri, zgomot şi vibraţii, precum şi pentru radioactivitate;
   h) monitorizează stadiul îndeplinirii angajamentelor în domeniul protecţiei mediului, asumate prin planurile de implementare negociate cu Comisia Europeană în procesul de aderare la Uniunea Europeană, şi întocmeşte periodic rapoarte de evaluare pentru informarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
   i) asigură, în limita competenţelor stabilite de către autoritatea publică centrală în domeniul mediului, legătura cu Agenţia Europeană de Mediu;
   j) colaborează cu agenţii naţionale sau federale similare şi desfăşoară acţiuni de cooperare internaţională cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
   k) elaborează rapoarte de sinteză privind starea mediului şi monitorizează procesul de conformare a operatorilor economici la cerinţele legislaţiei de mediu;
   l) monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate şi de protecţie a monumentelor naturii;
   m) colaborează la derularea activităţilor rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul protecţiei mediului;
   n) participă la programe şi proiecte internaţionale şi la parteneriate în proiecte de interes public;
   o) facilitează accesul specialiştilor la informaţia tehnică de mediu şi încurajează activitatea de cercetare în domeniul mediului;
   p) susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului;
   q) realizează pregătirea de specialitate a personalului aparţinând autorităţilor publice regionale şi locale pentru protecţia mediului şi Gărzii Naţionale de Mediu, pe baza programului anual aprobat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
   r) fundamentează tehnic integrarea cerinţelor de mediu în politicile interdepartamentale şi participă la lucrările comisiei interministeriale de pe lângă autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
   s) coordonează activităţile specifice pe domeniile conforme cu subcapitolele de negociere aferente capitolului 22 din Documentul de poziţie.
   (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului organizează şi coordonează Sistemul informaţional naţional de mediu.
   (3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului organizează şi coordonează Sistemul naţional de monitorizare integrată a mediului.
   (4) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului se implică în procesul de educaţie în domeniul protecţiei mediului şi editează materiale cu caracter informativ.
   (5) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului furnizează, la cerere, informaţii sau date de mediu, în conformitate cu prevederile legale.
   (6) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului organizează cursuri de perfecţionare a personalului autorităţilor publice pentru protecţia mediului, conform prevederilor legale.
   (7) În scopul instruirii personalului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului constituie, în condiţiile legii, centre de perfecţionare în domeniul protecţiei mediului.
   (8) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului organizează şi coordonează secretariatele tehnice sau comisiile constituite la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
   (9) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
   Art. 5. - Operatorii economici, autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să comunice Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului informaţiile de mediu solicitate, la termenele stabilite, şi să coopereze pentru furnizarea unor informaţii noi, în condiţiile legii.

   CAPITOLUL III
  Conducerea şi structura organizatorică a Agenţiei Naţionale
pentru Protecţia Mediului

   Art. 6. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat.
   (2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi şi revocaţi din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului mediului şi gospodăririi apelor.
   (3) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul acesteia.
   (4) În exercitarea conducerii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului preşedintele emite decizii şi aprobă instrucţiuni tehnice sau metodologice şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru instituţiile din subordine, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
   (5) Preşedintele conduce întreaga activitate a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi îndeplineşte funcţia de ordonator secundar de credite.
   (6) Preşedintele reprezintă Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în raporturile cu autoritatea centrală, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane juridice şi fizice române şi străine, precum şi în justiţie.
   (7) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de către ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi cele delegate prin decizie a preşedintelui.
   (8) Regulamentul de organizare şi funcţionare va fi elaborat şi aprobat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
   Art. 7. - (1) Pe lângă preşedinte funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
   (2) Colegiul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului va avea în componenţă reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ai agenţiilor regionale pentru protecţia mediului, ai agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, un reprezentant al sindicatelor din domeniul protecţiei mediului, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de mediu şi cadre didactice universitare şi cercetători cu activitate recunoscută în domeniul protecţiei mediului.
   (3) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale Colegiului Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
   (4) Colegiul este condus de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
   (5) Colegiul se întruneşte periodic sau la cererea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
   Art. 8. - (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului este prevăzută în anexa nr. 1.
   (2) Prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza servicii, birouri şi compartimente funcţionale sau colective de lucru cu caracter temporar, în condiţiile legii.
   (3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului se reorganizează şi are, la nivelul anului 2005, un număr de 195 de posturi, inclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui, finanţate de la bugetul de stat.
   (4) La nivelul anului 2006 se suplimentează numărul de posturi cu 144 de posturi finanţate de la bugetul de stat.
   (5) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică detaliată şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.
   Art. 9. - (1) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire.
   (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fişa postului, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

   CAPITOLUL IV
  Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile instituţiilor din
subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

   Art. 10. - Agenţiile regionale pentru protecţia mediului îndeplinesc atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel regional, în domeniile implementării strategiilor şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare, şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel regional.
   Art. 11. - Agenţiile regionale pentru protecţia mediului emit acte de autorizare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în actele de reglementare.
   Art. 12. - Agenţiile regionale pentru protecţia mediului organizează colective pentru implementarea instrumentelor structurale la nivel regional, care sunt coordonate direct de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
   Art. 13. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are în subordine 8 agenţii regionale pentru protecţia mediului, constituite în fiecare regiune de dezvoltare stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Agenţiile regionale pentru protecţia mediului sunt:
   a) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău pentru Regiunea 1 - Nord-Est;
   b) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi pentru Regiunea 2 - Sud-Est;
   c) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti pentru Regiunea 3 - Sud-Muntenia;
   d) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova pentru Regiunea 4 - Sud-Vest Oltenia;
   e) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara pentru Regiunea 5 - Vest;
   f) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca pentru Regiunea 6 - Nord-Vest;
   g) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu pentru Regiunea 7 - Centru;
   h) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti pentru Regiunea 8 - Bucureşti-Ilfov.
   Art. 14. - Agenţiile regionale pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale:
   a) exercită, la nivel regional, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, conform art. 4 alin. (1) lit. a)-c), e), h), k)-p), cu aprobarea acesteia;
   b) participă la elaborarea şi monitorizarea planului de dezvoltare regională;
   c) colaborează cu agenţiile judeţene pentru protecţia mediului din cadrul regiunii de dezvoltare pentru elaborarea rapoartelor de sinteză şi constituirea bazelor de date de mediu la nivel regional;
   d) coordonează elaborarea şi monitorizarea planurilor de acţiune regionale pentru protecţia mediului;
   e) evaluează şi actualizează anual, în cooperare cu Garda Naţională de Mediu şi alte autorităţi publice, planurile regionale proprii sau capitolele de mediu integrate în alte planuri regionale;
   f) asigură asistenţă de specialitate agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului;
   g) colaborează cu Garda Naţională de Mediu în emiterea actelor de autorizare şi în realizarea controlului conformării şi aplicării legislaţiei de mediu;
   h) gestionează şi disponibilizează, în limita prevederilor legale, informaţia de mediu la nivel regional.
   Art. 15. - (1) Conducerea agenţiei regionale pentru protecţia mediului este asigurată de un director executiv, numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul conform al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.
   (2) Directorul executiv al agenţiei regionale pentru protecţia mediului coordonează procesul de cooperare cu agenţiile de protecţie a mediului judeţene din cadrul aceleiaşi regiuni de dezvoltare, în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin prezenta hotărâre şi detaliate în regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
   Art. 16. - (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al agenţiei regionale pentru protecţia mediului se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
   (2) Structura organizatorică a agenţiei regionale pentru protecţia mediului asigură coordonarea, prin compartimente de specialitate, a activităţilor de protecţie a mediului la nivelul regiunii de dezvoltare.
   (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare se supune actualizării periodic.
   (4) Prin decizie a directorului executiv şi cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza colective temporare, în condiţiile legii.
   Art. 17. - (1) Agenţia regională pentru protecţia mediului elaborează planul de dezvoltare instituţională a agenţiei, cu obiective pe termen scurt şi mediu, privind resursele financiare şi umane şi modificările structurale necesare pentru realizarea atribuţiilor sale.
   (2) Planul de dezvoltare instituţională se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Planul de dezvoltare instituţională se actualizează anual.
   (3) Planul de dezvoltare instituţională este parte integrantă din regulamentul de organizare şi funcţionare al agenţiei regionale pentru protecţia mediului.
   Art. 18. - Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul agenţiilor regionale pentru protecţia mediului are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire.
   Art. 19. - (1) Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru agenţiile regionale şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului este de 2.248, la nivelul anului 2005.
   (2) Creşterea numărului de posturi, până în anul 2006, se va asigura prin suplimentarea numărului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, prin legile bugetare anuale.
   Art. 20. - (1) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului cu sediul în judeţele în care sunt organizate agenţii regionale pentru protecţia mediului, potrivit art. 13, se reorganizează şi se separă de structura agenţiilor regionale pentru protecţia mediului.
   (2) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului îndeplinesc atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti.
   (3) Conducerea agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului este asigurată de un director executiv numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul conform al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în condiţiile legii.

   CAPITOLUL V
  Dispoziţii finale

   Art. 21. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se asigură din alocaţii de la bugetul de stat prin autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
   (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate beneficia de granturi, vărsăminte, donaţii şi asistenţă financiară din partea unor organisme internaţionale.
   (3) Instituţiile din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului pot beneficia de granturi, vărsăminte, donaţii şi asistenţă financiară din partea unor organisme internaţionale, după informarea şi aprobarea prealabilă de către conducerea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
   Art. 22. - Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se face potrivit reglementărilor legale în vigoare.
   Art. 23. - Instituţiile publice cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, şi numărul maxim de personal al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.
   Art. 24. - (1) Numărul mijloacelor de transport auto şi norma de consum lunar necesare desfăşurării activităţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, precum şi a structurilor din subordinea acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 3.
   (2) Repartizarea parcului de mijloace de transport se face prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
   Art. 25. - La capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, punctele 2 şi 3 se abrogă.
   Art. 26. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului preia de la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, pe bază de protocol de predare-preluare, numărul de posturi, fondurile aferente personalului şi alocaţia bugetară corespunzătoare agenţiilor regionale şi agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului.
   (2) Posturile corespunzătoare funcţiilor de conducere din cadrul agenţiilor regionale şi agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului vor fi ocupate prin concurs, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
   Art. 27. - Patrimoniul agenţiilor regionale şi agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, prevăzute la art. 2, se preia de la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
   Art. 28. - Încadrarea, salarizarea şi acordarea altor drepturi personalului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi al structurilor subordonate acesteia, ale funcţionarilor publici şi personalului contractual se fac în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice centrale şi structurilor subordonate acestora.
   Art. 29. - Anexele nr. 1, 2 ş 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 30. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.625/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.626/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor regionale de protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  

                                             Contrasemnează:
                                             ───────────────
                              p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
                                           Constantin Popescu,
                                             secretar de stat
                           Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
                                              Gheorghe Barbu
                                     p. Ministrul finanţelor publice,
                                           Doina Elena Dascălu,
                                             secretar de stat
 

    Bucureşti, 19 mai 2005.
    Nr. 459.

   ANEXA Nr. 11)

    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
    ___________
   1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  

                                                              ┌────────────────────────┐
                                                              │Nr. maxim de posturi 195│
                                                              │ inclusiv demnitarii şi │
                                                              │cabinetul preşedintelui │
                                                              └────────────────────────┘
                                   ┌────────────────┐
                                   │   Preşedinte   │
                                   └───────┬────────┘           ┌──────────────┐
    ┌───────────────────┐                  ├────────────────────┤   Cabinet    │
    │   Audit Public    ├──────────────────┤                    │  Preşedinte  │
    │     Intern**)     │                  │                    └──────────────┘
    └───────────────────┘                  │                    ┌──────────────┐
                                           ├────────────────────┤   Colegiul   │
    ┌───────────────────┐                  │                    │     ANPM     │
    │Juridic, contencios├──────────────────┤                    └──────────────┘
    │ administrativ**)  │                  │               ┌──────────────┐
    └───────────────────┘                  ├───────────────┤Vicepreşedinte│
                                           │               │              │
                                           │               └──────────────┘
                                           │
              ┌─────────────────────┬──────┴──────────┬─────────┬──────────────────────┐
  ┌───────────┴────────┐   ┌────────┴────────┐ ┌──────┴───────┐ │ ┌──────────────────┐ │
  │ Direcţia Generală  │   │Direcţia Generală│ │Direcţia Buget│ │ │     Direcţia     │ │
  │    Implementare    │   │   Monitoring,   │ │   Finanţe,   │ │ │  Autorizări şi   ├─┤
  │ Politici de Mediu  │   │   Sinteză şi    │ │Administrativ │ │ │    Legislaţie    │ │
  │                    │   │   Coordonare    │ │              │ │ │    orizontală    │ │
  └───────────┬────────┘   └─────────┬───────┘ └──────────────┘ │ └──────────────────┘ │
┌─────────────┘          ┌───────────┤                          │                      │
│ ┌────────────────────┐ │ ┌─────────┴───────┐ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │
│ │ Direcţia Controlul │ │ │                 │ │  Serviciul   │ │ │Direcţia Programe,│ │
├─┤    Poluării şi     │ ├─┤    Direcţia     │ │ Managementul ├─┤ │Proiecte, Relaţii ├─┤
│ │    Managementul    │ │ │   Monitoring    │ │  Resurselor  │ │ │ Internaţionale,  │ │
│ │      Riscului      │ │ │                 │ │    Umane     │ │ │    Comunicare    │ │
│ └────────────────────┘ │ └─────────────────┘ └──────────────┘ │ └──────────────────┘ │
│ ┌────────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │
│ │ Direcţia Protecţia │ │ │  Laboratoarele  │ │   Direcţia   │ │ │     Direcţia     │ │
├─┤   atmosferei şi    │ └─┤  Naţionale de   │ │   Sisteme    ├─┘ │    Dezvoltare    ├─┘
│ │Schimbări Climatice │   │   referinţă*)   │ │informaţionale│   │     Durabilă     │
│ │                    │   │                 │ │              │   │                  │
│ └────────────────────┘   └─────────────────┘ └──────────────┘   └──────────────────┘
│ ┌────────────────────┐
│ │Direcţia Deşeuri şi │
├─┤ substanţe chimice  │
│ │    periculoase     │
│ │                    │
│ └────────────────────┘
│ ┌────────────────────┐
│ │Direcţia Conservarea│
└─┤      Naturii,      │
  │  Biodiversităţii   │
  │  protecţie sol şi  │
  │       subsol       │
  └────────────────────┘
 

   *) Se organizează la nivel de direcţie.
   **) Se organizează la nivel de compartiment.
   - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are în subordine 8 agenţii regionale pentru protecţia mediului cu personalitate juridică şi 42 agenţii judeţene pentru protecţia mediului cu personalitate juridică.

   ANEXA Nr. 2

    INSTITUŢIILE PUBLICE
cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Mediului, finanţate integral
din bugetul de stat
  

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt.                             Denumirea unităţii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.   8 agenţii regionale pentru protecţia mediului
 2.   42 agenţii pentru protecţia mediului judeţene
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

    NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute în prezenta anexă este de 2.248.

   ANEXA Nr. 3

    PARCUL AUTO ŞI NORMA DE CONSUM LUNAR
necesare desfăşurării activităţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Mediului, precum şi a structurilor din subordinea acesteia
  

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.        Numărul maxim de autovehicule       Consumul/autovehicul/ambarcaţiune
crt.                                                        (litri)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.   200 autoturisme                                         300
 2.   50 autolaboratoare/autoutilitare                        300
 3.   15 ambarcaţiuni                             10 l/h x 40 ore/lună = 400
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

 

 

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.